Artifex logo
Banc d'Imatges Demos Dibuix Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
Módul de Cantería
Artifex - © 2003
Ir a la sección


(Plá de Estudis del Módul de Cantería Básica de ARTIFEX, d'acord a las directrius del Real Decrete 2011/1996, de 6 de Dic, que regula la ocupació de Canter.)

Streinmetzen (Canteros)Objetíus:
-Adquirir las habilitats básiques del ofici, maneig adecuat d'éines i hábits de seguretat laboral.
-Interpretació de plánols, dibuix, calcs i plantilles.
-Historia del art idel ofici aplicades. -Alfabetizació informática aplicada. Navegació web, ofimática básica i diseny per ordinador.

AREA PRACTICA:

Llaurat de pedres de sillería lisa:
-Llaurat de pedres de sillería amb moldures
-Trespoll de Cantería:
-Asentat de pedras de sillería:
-Restauració de sillería:


AREA TEORIC-PRÁCTICA.

Trigonometría básica:
- Mesures de longitut, superficie i volum.
- Líneas rectes en un mateix plan; definició; trassat de perpendiculaes amb metro, claus i filferro.
- Superficies planas. Figuras geométriques; triángles i rectángles; áreas, i aplicacións práctiques.
- Medir i trasszar líneas a escuadra. -Polígons: classes, nomenclatura, trassat, áreas.
-Circumferencia. Líneas afins a la circunferencia; longitut.
-Superficies limitadas per líneas curves tencades. Círcul; definició, área del círcul.
Arcs: simples i compostos; clases d'arcs mes utilizatzats en obras de pedra; historia; terminología; trassat. - Replantejos. Formas, tipus, útils;

Medició i Plánols:
-Planta i Alssada. Perspectiva.
-Interpretació de plánols (general i despiece).
-Tant per cents; Aplicació a unidatats d'obra com pendents i altres.
- Angles. Angle recte, Trasllat d'ángle de 90º ámb cinta métrica en obra. Diagonal de un cuadre.
- Replantejos. Formes, tipus, útils;
-Alineacions, pendents, cotas d'altura.

Rocas i Minerals
-Rocas: clasificació; clases mes utilitzades per obras de sillería.
-Calisses i arenisques; característiques técniques: Norma UNE sobre utilització de calisses.
-Pedreres: llit de pedrera; propietats; diferencies entre varies clases de pedres.
-Diaclases, llevants, nóduls, coqueres, gabarrots, etc.; particularitats i cura.
-Elecció de pedres: duressa, resistencia, pés específic, resistencia a compresió i ácids. -Interpretació de Fissures, tacas,veta,diferencies en el tamany de grá, proba sonora.
Talls:
-Tipus de tall segons el fil de pedrera, gruixos mínims; relació gruix-profunditat.
-Direcció del grá segons las tensions i compressions que haurá de soportar el carreu ( horizontal,vertical o radial)
-Desbastes i acabat de paraments.
- Enumeració segons clase de pedra i disseny.
-Técniques manuals i mecániques.

Patrons i Monteas
-Marcar i tallar patrons. - Replantejar.
- Molduras: clases; simples i compostas; trassat; trassat de patrons i contrapatrons.
- Patronejar molduras en pedras.

- Confeccionar escantillons i escantillar. -Trassar monteas de llindars. - Trassar monteas d'arcs.
- Éntasis de fustes; trassat de monteas; trassat i tall de contrapatronss.

Técnieues:
-Trassar líneas de cuñera.
-Desbiaxar.
-Foredarr i acodar cuñeras.
-Colocar falcas i xapadors.
-Desdoblar i reparar pedras de sillería.
-LLaurar tiradas en paraments, lits, sobrellits i planols de junta.
-Abujardar paraments a má i a máquina.
-Apiconar, atrinchatar, gradinar, cincelar i cepillar paraments.
-Llindars; classes, longituts, entregas; normes; llindars adovellats;
-Trassat de monteas, derrame; norma NTE-EFP.

Estereotomía de la pedra :
-Despiezes.
-Trassat d'arcs,elipses i catenaries.
- Carreus: longituts mínims en relació amb la seva altura. Mides tradicionals.
- Casar i marcar las pedras per grups o filades.
-Tallar i repasar planols o superficies de junta.
-Retundir filada colocada anteriorment.
-Asentar pedras de sillería en paños cegos.
- Asentar pedras de sillería en jambas lisas i amb molduras.
-Confeccionar e instalar fondillos i cimbras.
-Asentar llindars d'una pec,a i adovellats.
-Asentar arcs formats amb dovelles.
-Asentar filadas en volada: cornisas, impostas, repisas, etc.
-Trasdosar pedras de sillería.
-Fixar (anclar o grapar) pedras de sillería a murs soport o estructura. (Casos de gruix limitat.)
-Asentar pedestals bassas i capitells.
-Asentar columnes vuitovades i sisovades.
-Asentar fustes de columnas.

Labra:

-Bordillos, mitjans, cantoneres, llosas
-Execució de molduras: listell, bocell, gola, filetó, taló,cavet, escocia, mitja canya...
-Agulles, tranqueres, dintells d'una pec,a
-Graons d'escala,arrambadors,repláns.Lunets. -Finestres i Portes: salmers, dovelles i claus per llindars. Brancals,alfeizares.Arcs.
-Labrar columnes vuitovades i sisovades.
-Labrar pedestals,pilastras i altres pedres ornamentals.
-Labrar fustes llisos.
-Labrar fustes estriats.
-Labrar bassas.
-Labrar capitells (sense talla).
-Dintells adovelllats. Númer i dimensiones de les dovelles.

Morters:
- Morters: clases, dosificacions, consistencia.
-Calc,l viva i apagada.Cal,c hidráulica,puzolanes.
-Morters bastards.Colorants,hidrofugants. - Juntas: juntas normalitzades; clases, amples, acabats i tecniques de rejuntat.
-Confeccionar morters de asiento i rejuntat.
-Asentar lloses rectangulars en diferents aparells i amb diferents tipus de junta.
-Col.locar lloses cuadradas a junta correguda i a cartabó amb con junta tancada (no a 'os)
-Labrar i repasar plánols de junta.
- Tallar cartabons i pec,es per a remates.
-Rellenar i acabar juntas de enllosat.
- Juntas: clases de juntas. Junta a «'os».
-Tipus de morters per a trasdosar. Dosificació. Consistencia.
-Abeurada de ciment. Función.

Utils i eines.
-Us i maneig d'eines manuals :
-Punteros, escarpres, escarpres de dents, ungletes, topes, bujardes.
-Macetes,massa de canter, uixol, martell de picapedrer.
-Nivell de bimbolla, nivell de manguera, plomada, regla, taudeplom, nivell laser, escaire, capserrat

- Us i maneig d'eines mecániques
- Compressors, amoladoras taladres; característiques, propietats, utilitat, unitats i conservació.
-Tipus d'eines i útils més adients en la confecció molduras; depenent de la clase de pedra.
-Elevadores: roldana,polipastre,tractel,montacargas i grúes.
-Medis auxiliares per a l'elevació i trasllat de mitjans: Tenalles, castañuelas, cintes de nylon o sirgas, crancs, etc. Característiques i funcionament.

Restauració i Rehabilitació
-Neteja i reparació de frontis en pedra:
- Diferents tipus d'intervencions.
-Selecció del métode a utilitzar.
-Sistemes generals de neteja. Productes a emprar.
-Eliminació de taques i brutors particulars.
- Humitats. Reparació i tractament de juntes.
- Restitucions de material.Anclatjes de acer inox i fibra de vidre
- Técniques de «repicat». Utillatje a emprar.
- Morters de restauro. Mastiques a emprar. Morters de resines epoxi.
-Utilització de hidrofugants i consolidants.

AREA TEORICA I:
Vocabulari Técnic:
-Terminología de pedras de sillería en obra en Castellá i Catalá.
- Pórtics o arcades: Descripció. Nomenclatura de les diferents parts de un pórtic.
- Coneixement básics de las proporcions generals d'un pórtic d'un determinat Ordre; móduls i parts.
- Basas i capitells; molduras; proporcions; nomenclatura de les parts d'una basa
- Fustes; llisos i estriats; amb el terc, inferior cilíndricoi amb éntasi; ; relació altura-diámetre en las diferents parts;
-Principals órdres arquitectónics de la arquitectura romana.


AREA TEORICA II:
Historia del Art i Disseny
-Historia del Ofici de Canter
-Arquitectura civil, militar i religiosa
-Cantería romana, arab, medieval, renaixentista
-Asentat de pedras de sillería:
-Restauració de sillería:
-El Disseny
-Simbología i Tradició:Els gremis i artesans medievales, els constructors de catedrals, la proporcióáurea.
-Histories i Personatges: Vitrubi, Palladi,Vignola, Scamozzi, Albertí, Honnecourt,Violet le Duc,Gaudí, Leonardo...

AREA TEORICA III:
Normativa laboral i de seguretat


-Conceptes básics sobre seguretat i salut en el treball.


-El treball i la salut: els riscos profesionals. Factors de risc.


-Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties profesionals.


-Marc cormatiu en materia de prevenció de riscs laborals.Drets i Deures básics.


-Riscs laborals i la seva prevenció.Sistemes elementals de control de riscs. Seguretat e higiene personal.


-Rutines básiques. Primers auxilis.


- Norma NTE-RSP. Revestiment de trespolls de pedra.
- Normativa: norma NTC-EFP. Estructures de fábrica de pedra.
- Anclatjes: clases. Materials utilitzats. Cantitat per metre cuadrat.
-Buits: nomenclatura dels elements constitutius d'un buit u obertura en murs de pedra.
-Tipología de buits. Mides normalitzades.
-Generalitats. Condicions de protecció en vías urbanes.

-Normativa legal vigent sobre l'utilització i montatge de bastiments metálics de serveis.
-Seguretat i prevenció: bastiments fixos i penjats.
- Bastiments de cavall. . Altura máxima. Normativa
-Normativa legal actual sobre prevenció de riscs i salut laboral.
- Proteccions: colectius i personals.
- Convenis.


Veure Módul de Cantería Balear

Home Index Mapaweb ¿Vols col.laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.