Artifex logo
Banco de Imágenes Demos Dibujo Técnicas Illes Balears Historia del Arte Castellano Català English
Diccionari visual de la Construcció
Artifex - © 2003
Ir a la sección

/De la web http://www.gencat.es/ptop/llengua/diccion/dvc.htm)

La Generalitat de Catalunya ofereig un servici d'asessorament del llenguatge técnic per a la construcció i l'arquitectura. Enmig de les aplicacions que ofereig aquesta página está ues troba un diccionari visual de la construcció en format PDF ( Adobe acrobat) i que pot ser devallat íntegrament de manera totalment gratuita.
Si b¿e existeixen algunes petites diferencies respecte a térmes utilitzats a Balears, el diccionari resulta una eficáz eine de traball i el seu format visual el fá amé i de fácil comprensió.

Catedral de Valencia

Catalán Castellano Catalán Castellano
1) Campanar Cloquer Campanario 10) Trifori Triforio
2) Campana Campana 11) Fornícula, nitxol Hornacina, nicho
3) Nau principal Nave principal 12) Fac,ana principal, Frontis, Frontispici Frontis, frontispicio
4) Finestral Ventanal 13) Agulla, fletxa Aguja, flecha, chapitel
5) Nau Transversal, Transsepte Nave de Crucero, Transepto 14) Contrafort, boterell Contrafuerte, botarel
6) Cimborri, Torre de Creuer Cimborrio, Torre de Crucero 15) Llanterna, llanternó Linterna
7) Capsalera Cabecera 16) Fac,ana lateral Fachada lateral
8)Ábsis, Ábsida Ábside 17) Portal lateral Portal lateral
9) Arc botant, arc botarell Arbotante    

 

Dades técniques : 6.000 térmes en catalá i castellá en 212 lámines ilustrades. El diccionari fou patrocinat per 24 empresses i comta amb la col.laboració de tots els col.legis profesionals relacionats ( arquitectura, enginyería, obres públiques, aparelladors...) i la Universitat Politécnica de Catalunya.

 

Veure mostra: Baixarse els fitchers PDF Tamany fitxer PDF
- Veure Próleg - Veurer Próleg : Introducció
325 k
- Veure index cap. 1 - Capitol 1 :Urbanisme: planejament; vies i serveis
1.026 k
- Veure index cap. 2 - Capitol 2 : Edificis.( Edificis publics,habitatges, edificis,espais interiors)
688 k

- Veure index cap. 3:
- Capitol 3 :Elements: Obras de fábrica, estructures. fonaments, cobertas, fac,anes, divisions interiors, instal.lacions
1.438 k
- Veure index cap. 4 - Cap. 4: Infraestructures de transport i comunicació: ponts i túnels; carreteres; ferrrocarril, aeroport i torre de telecomunicacions
723 k
- Veure index cap 5 - Cap 5: Construccions hidràuliques: obres d'aprofitament hidràulic; obres marítimes
834 k
- Veure indez cap 6 - Cap 6: Execució de l'obra: topografia i replanteig; obra en curs; materials; oficis de la construcció
1.166 k
- Index cat - Índex de termes catalans
267 k
- Index cas - Índex de termes castellans
248 k
- Index fichas - Índex de fitxes
55 k

 

Veure área llenguatje: Diccionaris especialitzats d'arquitectura, ebanistería, carpintería de armar, arquitectura grega... 

 

Home Index Mapaweb ¿Vols col. laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.