Artifex logo
Banc d'Imatges Demos Dibuix Técniques Illes Balears Historia del Art Castellano Català English
Medició
Artifex - © 2003
Ir a la sección

(Miquel Ramis )

Utils de Medició
El Compás i la escuadra son el simbol del mason i representen la base técnica que ha de sustentar cualsevol obra. Junt amb el regla, la cinta metrica i les plantilles constitueixen els instruments que cualsevol artesá ha de dommar.

( El dibuix ilustra un compás de puntes, el més utilitzat per el canter)

 


Instrument per medir distancies:
Cinta metrica : La habitual de 3 metres es adecuada per treballs de cantería. Per medir distancies en obra ha de ser de 5 m.
Cinta metrica llarga: Les mides llargeses prenen amb la cinta métrica de lona , que medeix entre 10 y 50 metres.  
Tiralíneas: conté un fil dintre un recipient mesclat amb pols trassador.
El pols trassador es va gastant, amb lo que fá faltareposarlo cada tant.

 

Regla : El regla del canter es de secció cuadrada i fusta forta y ben curada.
Regla de fuster.Ja en desus, consisteix en una regla de fusta articulada que se plega com un flexo.
Calibrador o Peu de rei.:Per medir amb precisió petites distancies. Amb la part interna es medeixen gruixos, amb l'esterna interior i aqmb la varilla profunditats.


 


Instruments para medir la horitzontal i la vertical
Nivell de bimbolla i Nivel laser : El nivell de bimbolla es utilitzat habitualment per colocar la cantería a plom i a nivell.El Nivel laser serveig per a marcar distancies generals en una obra.Colocandlo sobre un regle recte, permet marcar una línea de nivell fins uns 4 metres.

Nivell de manguera : El métode anterior no es molt presís cuand es tracta de marcar varies distancies en parets distintes.Per aixó, utilitzam una manguera fina de plástic transparent plena d'aigua i amb taps de fusta als extrems, plena d'aigua.

Perr la llei dels vassos comunicants, colocada la manguera en forma de "U" amb un extrem en una pared i l'altre en una altre, per example, els nivells d'aigua tenden a quedar igualats. En el moment que l'aigua noe s mou amunt i avall, podem marcar el nivell.

El canter lútilitza per example a l´hora de aixecar varies columnes que han de quedar a la mateixa altura superior per example.


Nivell romá : Antíga combinació de nivell i plomada que marca el nivell.
Taula plom : Antíco instrument autócton per medir el plom de una paret o columna. Consisteix en una tabla de fustaamb una ranura longitudinal per la que se desliza un plom.

Plom : Péndul de metall penjat de una corda. Mos dona el plom. o sigui, la vertical. Del seu nom deriva el verb "desplomar"( cuan una paret no está recta deím que está desplomada.)

(imátge de www.bellota.com)


Escuadra : Per a medir ánguls rectes, o segui , de 90 graus.

 


Instruments per medir ánguls i cercles
Compás : el compás de canter y de ferrer consiste en un comás amb las dos puntas de metall, per a marcar directament sobre la pedra els cercles i mides.


Compás de vara : Per medir distancies massa grans per el compás sútilitza el compás de varas, amb varies vares intercambiables, depenent de la distancia que volguem marcar. Se utilitza en el trassat d'arcs i montéas.
Semicercle: Mig cercle , se utilitza per a marcar ánguls de fins a 180 graus.
Capserrat o Falsa escuadra: Amb el mateix principi del compás ( 2 varilles unides per un extrem) ens permet marcar cualsevolángle igual o distint de 90graus.

Inclinometre : Medeix línclinació respecta al pis. El coneixem del cuadre de mandes dels cotxes tot terreny.

Esta variant permet calcular la altura de un objete elevat.

( www.radiosurplus.it/ mISCELLANEA.htm )Instruments romans:
Coróbate: Especie de nivell d'aigua consistent en una llarga taula amb una ranura longitudinal en el centre que s'omplía d'aigua. Dels costats penjaven 4 fils amb ploms.Cuan els fils estaban paraleles a les cames de la taula s'omplien d'aigua. Si l'aigua no se deborda per cap dels cantons dons el el coróbate estaba a nivell.

Mirant per les mires situades en el plano de la taula, els topografs romans trassaven una llínea imaginaria horitzontal, que se marcaba cada 10 metres. Mesirant aquestes distancies amb el pis, s'obtenía un perfíl exacte del terreny, lo que els permitia decidir com emprendre la construcció de un acueducte.

Groma: Permetia trassar carrers exactament perpendiculars entre sí. Era una creu horitzontal sostinguda en un soport vertical de aprox 1,20 de altura. De les 4 extremitats penjan fils amb ploms. Cuan tots els fils es troben parapels a la barra central colia dir que el groma es trobava perpendicular al terreny.


VeureUs de es escuadres de dibuix
Veure El compás llarg
Veure El rosset

Home Index Mapaweb ¿Vols col.laborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.