Artifex logo
Banco de Imágenes Demos Dibujo Técnicas Illes Balears Historia del Arte Castellano Català English
El pont romá de Mérida
Artifex - © 2003
Ir a la sección

(Texte i fotografíes per Miquel Ramis)

El pont romá de Mérida es una de les construccions romanas que podem disfrutar en Extremadura. Amb 1 km de longitut es el segón pont més llarg de l'Imperi romá, sols superat per el pont sobre el Danubi. El seu germá, el pont romá d' Alcántara, arriba a una altaria de 48 metres.

 

Lo primer que crida la atenció al arribar al pont es el perfecte ensamblat dels carreus de granit.

Els arcs de mig punt están alternats amb unes petites voltes de mig punt. La funció d'aquestes voltes es permetre que l'aigua no aumenti la pressió de empenta sobre el port en les crescudes del riu. De no ser així, l'aigua copegaría frontalment els panys del mur que es troban entre els arcs i podría arribar a debilitar o inclús a derribar el pont.

Desde el pont, veim que la barana está coronada per enormes carreus.

Aquests carreus es troben matxiembrats uns als altres per la mateixa rahó,: dificultar cualsevol moviment lateral degut a una crescuda o a un asentament.

En la banda que baixa la corrent, el port está provist de tallamars que a manera de tascons, tallan la corrent desviant la presió de l'aigua per devall els arcs.

El pont, encara que anomenat "romá", ha patit varies reformes al llarg del temps, per lo que es més adient considerarlo una mescla de parts romanes, visigótiques i medievals.

Se distinggueixen perfectament les parts originals romanes, amb un acabat en encoxinat que contrastan amb las de la part superior, probablement medievals, que constitueixen la barana.

En l'altra banda del mateix arc veim que els careus ja no están encoixinats i que tampóc tenen els forats redons de les pinzes (castanyetes) amb que els romans aixecaven els carreus i dovelles mitgensant grues i argans.

Veure foto completa en la que es distingueixen les parts dreta, esquerra i la barana superior.

En aquesta vista en perspectiva podem veure la impresionant longitut del pont i podem imaginar les complicacions técniques que es varen trobar els seus constructors

No obstant, un exám més detingut mos permét veure que el llit del pont ha cedit en varies seccions. La llínea inferior marca la altura teórica de les claus de arc. Como veim, a excepció de les tres primeras i de las 2 senyalades amb la flecha, tots els damás arcs se han enfonsat en el llit, increiblement sense colapsar, lo que parla per si mateix de la solidessa de la construcció.

El pont es segueix vegent recta desde amult ja que épocas posterior se anavan col.locant noves fillades en la part superior per recuperar la horitzontalitat de la calsada.

La amplada del pont camvia a mig camí, lo que indica que les reconstruccions no respectaren el disseny original romá.

En la part central del pont es poden veure la típica pujada que permét la evacuació del aigua de pluja cap als accessos del pont i els desaigos laterals.

Al fons la porta d'accés. En la edad mitjana havia la costúm de cobrar per permetre el pas per ponts, un amica a modo de les actuals autopistes de peatge.

En aquesta reconstrucció els canters ja no son tan cuidadossos i els carreus de la barana ja no tenen l'encoblament encadellat (machiembrado)original.

En aquestes reconstruccions el pont no tiene tallamars sino contraforts plans. Tampoc voltes de descarega de la corrent:se ha perdut completament els coneixements de l'arquitecte-ingenier romá.

Els nous constructors es limitan a fer una estructura sólida per imitació sense entendre ja el seu comportament estructural.

En la part central del pont existeix una rampa de acces a una illeta, en la banda contraria de la corrent. Adosades a la rampa, arquerías de mig punt en ladrillo soportades sobre pilars de granit i omplides opus incertum ( construcció amb pedras irregulars, tipus márge). Posiblement disenyadas per a contrarrestar lémpenta de la corrente i servir com apuntalament al pont.

Veure área historia del art: cantería romana

Home Index Mapaweb ¿Vols col. olaborar? Amunt
Consellería d'Innovació i Energía The European Comunity Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnológica Blau Rustic Ajuntament d'Alaró
Propietat intelectual & Copyright © 2002.2003, Blau Rustic s.l.l.