Balearsverd logo
FAQ

FAQ (Preguntas mas frecuentes) Como implicarse en Balears Verd

DOCUMENTOS:


Volver a documentos

Volver al manifesto


Perquè Balears Verd?
Perquè necessitem una visió comú. Perquè seguim donant voltes en lloc de posar-nos fil a l'agulla. Perquè, o en sortim tots junts, o no en sortirem... -nos

¿Porqué Balears Verd?
Porque necesitamos una visión común. Porque seguimos desnortados en lugar de ponernos a la tarea. Porque, o bien salimos adelante todos juntos, o no saldremos...

Why Balears Verd?
Because we need a common vision. Because we keep on walking about instead of getting to work. Because unless we make it together, we will not make it...


Que proposa Balears verd?
Demostrar que un altre realitat es posible. Que es pot re-dissenyar integrant les necessitats humanes amb les del nostre planeta. Que es possible enllaçar la economía amb la regeneració, la educació i els problemes socials. Que el futur no está escrit...al menys no tot...

Que propone Balears verd?
Demostrar que otra realidad es posible. Que se puede re-diseñar integrando las necesidades humanas con las de nuestro planeta. Que es posible enlazar la economia con la regeneración, la educación y los prolemas sociales. Que el futuro no está escrito...al menos, no todo...

What does Balears verd pretend?
To prove that another reality is possible. That re-design is possible, integrating human needs with our planet's needs. That it is possible to link economy with regeneration, education and social issues. That the future is not written...hopefully not all...


Com?
Creant un grup local: Els grups han de tenir un mínim de 10 persones, de les cuals 3 han de ser adults. Poden participar associacions, empresses, clubs o crear un nou grup (veins, amics) que tenguin en comú compartir una inquietut (aigua neta, sembrar arbres, cultivar verdura eco, salvar la posidonia, regenerar la terra, salvar una forma de biodiversitat animal o vegetal en perill...)
Som una escola, projecte educatiu: Igualment un mínim de 10 persones (pares, nins, de les cuals 3 han de ser mestres, educadors o treballar a la escola (administraciò, manteniment...).
Treball a un ajuntament, a una entitat pública: Igualment 10 persones, de les cuals 3 han de ser funcionaris.
Donació: La teva aportació permet crear la infraestructura necessària per engegar els projectes: des del programa de formació de formadors fins a la compra i lloguer de maquinària per sembrar els arbres. Des de l'elaboració de bio-fertilitzants fins al programa de llavors locals. Des del manteniment de la web fins als manuals, tutorials, audiovisuals i cartelleria que hem de mester per explicar el que fem.

Como sumarse?
Los grupos deben ser al menos de 10 personas, de las cuales 3 tienen que ser adultos. Pueden participar asociaciones, empresas, vecinos, amigos... que compartan una inquietud común ( agua limpia, sembrar àrboles, cultivar verdura eco, salvar la posidonia, salvar una forma de biodiversidad animal o vegetal en peligro, generar un proyecto de emprenduria social...)
Somos una escuela, un proyecto educativo: igualmente un mínimo de 10 personas (padres, niños, de los cuales 3 tienen que ser maestros, educadores o trabajar en la escuela (administración, mantenimiento...)
Dona: Tu aportación permite crear la infraestructura necesaria para poner en marcha el proyecto: desde el programa de formación de formadores hasta la compra y alquiler de maquinaria para sembrar árboles. Desde la elaboración de compost y bio-fertilizantes hasta el programa de semillas locales. Desde el mantenimiento de la web hasta los manuales, tutoriales, audiovisuales i cartelería que necesitamos para explicar lo que hacemos.

How to join in?
Groups must be min 10 people, from which 3 must be adults. Associations, business, friends, neighbours can participate, sharing a common interest (clean water, tree planting, grow eco greens, save posidonia, save an animal/vegetable form of life in danger, start a social enterpreneurship project..
We are a school, an educative project: Also a minimum of 10 people ( parents, kids, 3 of them must be teachers, educators or work at the school (administration, maintenance...)
I work at a local council, at a public entity: also a minimum of 10 members, 3 of which have to be public servants.
Donate: your donation allows us to create the infrastructure needed to engage the project: from the Training-of-Trainers program to the rent of equipment to plant the trees. From compost and bio-fertilizer making to the local seeds program. From web maintenance to the tutorials, manuals, audiovisuals and posters that we need to explain what we do. Corrected with https://www.corrector.co/...

On?
En sol públic o privat. Amb un contracte de cessió. No és necessari ser propietaris de terra per sembrar o cultivar. El banc de terres posa en contacte a propietaris amb aquells que volen començar un projecte agrícola. Els ajuntaments tenen terreny públic i molts pobles tenen una comuna. Si els projectes han d'incloure certificació per captura de CO₂, el MITECO (Ministeri de Transició Ecològica) demana un compromís a 30 anys.
Trabajo en un ayuntamiento, en una entidad pública: Igualmente 10 personas, de les cualess 3 tienen que ser funcionarios.

Banco de Tierras de Mallorca
Banco de Tierras de Ibiza

Donde?
En suelo público o privado. Con un contrato de cesión. No es necesario ser propietarios para sembrar o cultivar la tierra. El banco de tierras pone en contacto a propietarios con aquellos que desean empezar un projecto agrícola. Los ayuntamientos tienen terreno público i muchos pueblos tienen una comuna. Si los proyectos van a incluír certificación de absorciones de CO2, el MITECO (Ministerio de Transición Ecológica) solicita un compromiso a 30 años)

Banco de Tierras de Mallorca
Banco de Tierras de Ibiza

Where?
In public o private land. With a cession agreement. It is not necessary to own land to plant or cultivate. The "banc de terres" (land bank) connects landowners with those interested in an agricultural project Local councils have public land, and most villages have a "comuna", (Commons land). If the project includes CO2 certification, the MITECO (Ministry of Ecological Transition) demands a 30 year commitment)

Banco de Tierras de Mallorca
Banco de Tierras de Ibiza


Com es conformen els grups?
Els promotors del grup local es posen en contacte per rebre la informació i planificar una sessiò informativa on es presenta la proposta de crear un grup local Balears Verd. Una vegada constituït, el grup defineix els seus objectius, i prepara una recopilació dels recursos humans i materials disponibles localment (Contactes, empresaris, biomassa, arbres, terra, maquinària, voluntaris, premsa, xarxes socials, assessoria laboral i fiscal...).Finalment, es presenta una proposta al comitè de selecció de projectes.

Como se crean los grupos?
Los promotores del grupo local se ponen en contacto para recibir la información y organizan una sesión informativa en la que se presenta la propuesta de creación de un grupo local Balears Verd. Una vez constituído, el grupo define sus objectivos, y prepara una recopilación de los recursos humanos y materiales disponibles localmente (Contactos, empresarios, biomasa, árboles, tierra, maquinaria, voluntarios, prensa, redes sociales, asesoría laboral y fiscal...) Finalmente, se presenta una propuesta al comité de selección de proyectos.

How to start a group?
After receiving information and guidelines, the promotors organize an informative meeting to discuss the possibility of the creation of a Balears Verd local group. Once started, the group will define its objectives and will prepare a compilation of locally available human and material resources (Contacts, Entrepreneurs, trees, soil, machines, volunteers, press, social media, fiscal and labor advising...) Finally, a proposal is presented to the Project Selection Committee.